Warunki korzystania z aplikacji Kardia

Witryna internetowa alivecor.com („Witryna”) należy do firmy AliveCor, Inc. („AliveCor” lub „nasza firma” lub „firma AliveCor"). AliveCor przyznaje użytkownikowi prawo do korzystania z Witryny, aplikacji, w tym między innymi aplikacji Kardia (zwanych razem „Oprogramowaniem” lub „Aplikacjami"), a także usług świadczonych za pośrednictwem Witryny lub Oprogramowania (zwanych razem „Usługami AliveCor") zgodnie z określonymi poniżej warunkami korzystania z usług (zwanych „Warunkami korzystania z usług” lub „Warunkami"). Termin „użytkownik” odnosi się do osoby odwiedzającej Witrynę.

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. KLIKAJĄC PRZYCISK „ZAAKCEPTUJ” LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG ALIVECOR, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO USŁUG ALIVECOR ANI Z NICH KORZYSTAĆ. AKCEPTUJĄC NINIEJSZY DOKUMENT LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG ALIVECOR, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZNA, ROZUMIE I AKCEPTUJE PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ WARUNKI I POSTANOWIENIA, W TYM POLITYKĘ PRYWATNOŚCI (ŁĄCZNIE ZWANE „WARUNKAMI”). Jeśli użytkownik nie kwalifikuje się lub nie akceptuje niniejszych Warunków, nie będzie miał prawa korzystania z Usług AliveCor.

USŁUGA ALIVECOR JEST DOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI KARDIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH (USA), AUSTRALII, ARUBIE, KANADZIE, FRANCJI, NIEMCZEGO, HONGKONGU, INDIACH, IRLANDII, WŁOSZECH, JAMAJCE, NIDERLANDACH, HISZPANII, TRYNIDADZIE I TOBAGO ORAZ WIELKIEJ BRYTANII. CELEM USŁUGI ALIVECOR JEST WYŁĄCZNIE REJESTROWANIE, WYŚWIETLANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE ZAPISÓW Z ELEKTROKARDIOGRAMÓW („DANE EKG"). UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DANE EKG REJESTROWANE I PRZECHOWYWANE PRZEZ USŁUGĘ ALIVECOR. USŁUGA ALIVECOR NIE SŁUŻY DO DIAGNOZOWANIA JAKICHKOLWIEK SCHORZEŃ SERCA ANI AUTOMATYCZNEGO POWIADAMIANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA ANI PACJENTÓW O POTENCJALNIE POWAŻNYCH CHOROBACH SERCOWYCH LUB NACZYNIOWO-SERCOWYCH ALBO ARYTMIACH. USŁUGA ALIVECOR NIE SŁUŻY DO STAŁEGO MONITOROWANIA STANU ZDROWIA. NASZA FIRMA NIE GWARANTUJE ODPOWIEDZI LEKARZA NA WIADOMOŚCI OPUBLIKOWANE ANI NA ZDARZENIA ZARAPORTOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ALIVECOR. POMIMO ŻE ALIVECOR MOŻE ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z OPCJONALNEJ USŁUGI INTERPRETACJI ZAPISU EKG LUB POŁĄCZYĆ KONTO UŻYTKOWNIKA Z DOSTAWCĄ USŁUG MEDYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI KARDIA PRO, ALIVECOR NIE ZAPEWNIA AUTOMATYCZNYCH PRZEGLĄDÓW, OCEN ANI ANALIZ ANI MONITOROWANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI GENEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ALIVECOR. OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST PRZEKAZANIE SWOICH DANYCH MEDYCZNYCH LEKARZOWI W CELU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWEJ ANALIZY I POSTAWIENIA DIAGNOZY.

Jeżeli użytkownik nie jest konsumentem podlegającym jurysdykcji, która zabrania wyłącznego korzystania z arbitrażu w celu rozstrzygania sporów, zgodnie z niniejszymi Warunkami wszystkie spory pomiędzy użytkownikiem a AliveCor będą rozstrzygane przez WIĄŻĄCY ARBITRAŻ. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ MOŻLIWOŚCI SĄDOWEGO dochodzenia swoich praw wynikających z niniejszej umowy z wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez sądy ds. drobnych roszczeń. Prawa użytkownika określi NIEZALEŻNY ARBITER, a NIE sąd lub ława przysięgłych. Ponadto roszczenia nie mogą być zgłaszane w ramach postępowania sądowego z pozwu zbiorowego. Wszelkie informacje dotyczące arbitrażu sporów z AliveCor znajdują się w sekcji 24 („Rozstrzyganie sporów i arbitraż”).

 1. Korzystanie z usługi AliveCor. Wyłącznym celem usługi AliveCor jest zezwolenie użytkownikowi na przesyłanie, wyświetlanie i udostępnianie danych pracownikowi służby zdrowia, a także wykorzystywanie udostępnionych przez usługę AliveCor danych na jego temat. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do usługi ani używać jej w żadnym innym celu. Użytkownik może korzystać z usługi AliveCor, w tym wszelkich danych przekazywanych mu przez tę usługę lub w jej ramach, a także danych hostowanych lub przechowywanych przez AliveCor w jego imieniu, wyłącznie w odpowiednich oraz legalnych celach zgodnych z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi innymi wytycznymi i zasadami dotyczącymi usług AliveCor, które mogą być udostępniane przez AliveCor.

 2. Uprawnienia. Aby korzystać z usługi AliveCor, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik zapewnia, że: (a) ma ukończone 18 lat, (b) jego konto nie było zawieszone ani usunięte z usługi AliveCor oraz (c) sposób jego rejestracji oraz korzystania z usługi AliveCor są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie prawami i regulacjami. Jeśli użytkownik korzysta z usługi AliveCor w imieniu podmiotu, organizacji lub przedsiębiorstwa, użytkownik zapewnia, że ma odpowiednie uprawnienia do związania organizacji postanowieniami niniejszych Warunków oraz zgadza się być związanym postanowieniami niniejszych Warunków w imieniu tej organizacji.

 3. Konta i rejestracja. W celu uzyskania dostępu do większości funkcji usługi AliveCor użytkownik musi zarejestrować konto w usłudze. Podczas rejestrowania konta użytkownik będzie musiał podać pewne informacje na swój temat, w tym takie dane osobowe jak imię, adres e-mail, hasło, płeć, wzrost czy data urodzenia. Użytkownik może podać AliveCor dodatkowe informacje. Użytkownik potwierdza, że podane przez niego informacje są prawdziwe i będzie je aktualizował, gdy ulegną zmianie. Przy rejestracji użytkownik zostanie poproszony o utworzenie hasła. Użytkownik odpowiada za poufność swojego konta i hasła oraz ponosi odpowiedzialność za wszelką aktywność na jego koncie. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że bezpieczeństwo jego konta zostało naruszone, powinien natychmiast powiadomić o tym AliveCor pod adresem support@alivecor.com. Konto użytkownika może automatycznie wygasnąć po okresie nieaktywności przekraczającym dwanaście (12) kolejnych miesięcy.

 4. Płatność. Dostęp do usługi AliveCor lub jej pewnych funkcji może wymagać uiszczania opłat. Przed uiszczeniem płatności użytkownik będzie mógł przejrzeć i zaakceptować naliczone opłaty. Wszelkie opłaty nie podlegają zwrotom w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Jeżeli AliveCor zmieni wysokości opłat za usługę AliveCor, w tym poprzez naliczanie opłat dodatkowych, AliveCor powiadomi użytkownika o tym fakcie z wyprzedzeniem. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje tych zmian, AliveCor może zrezygnować ze świadczenia usług na jego rzecz. AliveCor obciąży opłatą metodę płatności określoną przez użytkownika podczas dokonywania zakupu. Użytkownik zezwala AliveCor na obciążanie wybraną przez niego formę płatności wszelkimi opłatami opisanymi w niniejszych Warunkach za wybraną przez niego usługę AliveCor. Jeżeli użytkownik będzie chciał uiścić opłatę kartą kredytową, AliveCor może poprosić o wstępną autoryzację konta karty kredytowej przed dokonaniem zakupu przez użytkownika w celu zweryfikowania, czy karta kredytowa jest prawidłowa i ma odpowiednie środki lub kredyt na pokrycie płatności. Usługa AliveCor może obejmować funkcję aktywacji, uaktualniania lub anulowania płatności cyklicznych używanych do pokrywania opłat okresowych. Jeżeli użytkownik aktywuje lub uaktualni płatności cykliczne za pośrednictwem usługi AliveCor, będzie to oznaczało autoryzowanie AliveCor to pobierania opłat okresowych (od danego momentu aż do chwili anulowania płatności stałych lub konta) w wysokości wszystkich zgromadzonych sum do wyznaczonego dnia płatności za wszystkie te sumy. Jeśli użytkownik korzysta z usługi AliveCor w celu uaktualnienia lub anulowania dowolnej bieżącej autoryzowanej płatności jednorazowej lub cyklicznej, wprowadzenie tej zmiany może zająć kilka dni roboczych. Firma AliveCor nie gromadzi ani nie przechowuje informacji na temat rachunków finansowych, zgodnie z Polityką prywatności.

 5. Licencja. Firma AliveCor jest właścicielem i operatorem usługi AliveCor. Dokumenty oraz inne informacje i treści dostępne w usłudze AliveCor („Treść witryny”) są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami do własności intelektualnej na całym świecie. Wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich oraz własności dotyczące Treści witryny muszą być uwzględnione we wszystkich kopiach Treści witryny. Nieautoryzowane reprodukowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie czy udostępnianie lub wykorzystywanie publiczne jakiejkolwiek Treści witryny jest surowo zabronione. Firma AliveCor oraz jej dostawcy rezerwują sobie wszelkie inne prawa nieopisane w niniejszych Warunkach.

  Zgodnie z ograniczeniami określonymi w niniejszych Warunkach firma AliveCor przyznaje użytkownikom ograniczoną, niewyłączną, nie podlegającą przenoszeniu ani sublicencjonowaniu odwołalną licencję na zainstalowanie i używanie Aplikacji w formacie kodu obiektowego na urządzeniach będących we własności lub pod kontrolą użytkownika wyłącznie w celu korzystania z usług AliveCor. Pobierając nasze Aplikacje lub używając ich, użytkownik:

  1. Potwierdza, że aplikacja nie została przez niego nabyta oraz jest objęta licencją.
  2. Akceptuje, że mogą obowiązywać warunki i opłaty innych firm w związku z używaniem urządzenia w połączeniu z Aplikacjami, na przykład regulamin operatora czy opłaty za usługi telefoniczne, dostęp do danych lub możliwość wysyłania wiadomości. Użytkownik odpowiada za uiszczenie jakichkolwiek płatności z tego tytułu.
 6. Usługa oceny lekarskiej.

  1. Ogólne. Firma AliveCor powołała grupę zewnętrznych specjalistów świadczących użytkownikowi za dodatkową opłatą usługę profesjonalnej analizy zapisów EKG („Usługa oceny lekarskiej") za pośrednictwem usługi AliveCor. Zapis EKG można oddać do oceny na jeden z dwóch sposobów: (i) przekazać do analizy certyfikowanemu kardiologowi („Interpretacja kardiologa") lub (ii) przekazać do oceny certyfikowanemu technikowi EKG („Ocena technika"). Zgodnie z prośbą oraz za zgodą użytkownika AliveCor wysyła w ramach Usługi oceny lekarskiej dane konieczne do świadczenia usługi Interpretacji kardiologa lub Oceny technika. W ramach Usługi oceny lekarskiej wykonywane jest żądane działanie, a Interpretacja kardiologa lub Ocena technika jest przesyłana drogą elektroniczną z powrotem do systemów AliveCor. Następnie AliveCor udostępnia raport użytkownikowi w ramach usługi AliveCor. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik zgadza się na udział w Usłudze oceny lekarskiej, ale korzystanie z niej jest opcjonalne. Opłata za Usługę oceny lekarskiej zostanie naliczona wyłącznie wtedy, gdy użytkownik z niej skorzysta. Firma AliveCor zastrzega sobie prawo zmiany dostawców Usługi oceny lekarskiej oraz wycofania co najmniej jednej z ofert w ramach tej usługi.
  2. Raporty. Użytkownik może korzystać z Usług AliveCor w celu generowania raportów algorytmicznymi danymi wyjściowymi na podstawie zatwierdzonych przez FDA algorytmów AliveCor z wykorzystaniem jego danych. Wszelkie raporty na podstawie zatwierdzonych przez FDA algorytmów AliveCor lub z Usługi oceny lekarskiej mają ten sam cel: zapewnić użytkownikowi więcej informacji przydatnych podczas konsultacji z lekarzem. Raporty nie zastępują konsultacji z lekarzem ani nie sugerują żadnej diagnozy. Raporty te mają stanowić informacje dla użytkownika i mogą być użyte przez lekarza do postawienia odpowiedniej diagnozy i wdrożenia właściwego leczenia z uwzględnieniem pełnej historii choroby. Diagnozę na postawie danych użytkownika może postawić wyłącznie lekarz. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie swoich danych medycznych lekarzowi w celu przeprowadzenia właściwej analizy i postawienia diagnozy.
  3. Zapisy EKG. Użytkownik ma możliwość uzyskania w dowolnej chwili zapisu EKG z urządzenia. Zapisy EKG zależą od wielu czynników powiązanych ze zdrowiem oraz aktywnością użytkownika. Firma AliveCor oraz dostawcy Usługi oceny lekarskiej nie dają żadnej gwarancji precyzji ani istotności klinicznej interpretacji danych. Należy pamiętać, że lekarz może nie zgodzić się z otrzymaną interpretacją danych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usługi oceny lekarskiej, udostępnimy jego informacje tej usłudze, gdy otrzymamy zgodę użytkownika za pośrednictwem Usług AliveCor
  4. Ograniczenia. Ze względu na ograniczenia telemedycyny lokalna jurysdykcja użytkownika może ograniczyć możliwość korzystania z Usługi oceny lekarskiej. Ponieważ użytkownik gromadzi dane za pomocą urządzenia mobilnego, jego obowiązkiem jest zapewnienie, aby Usługa oceny lekarskiej była zgodna z lokalnymi regulacjami dotyczącymi telemedycyny.
 7. Usługa spersonalizowanego monitorowania. W niektórych przypadkach firma AliveCor może przekazywać użytkownikowi powiadomienia lub sugerowane działania na podstawie przeprowadzonej przez nią analizy danych historycznych oraz innych informacji przekazanych firmie AliveCor, w tym informacji o lekach, symptomach i aktywności. Na przykład AliveCor może sugerować użytkownikowi okresowe przesyłanie swoich danych do usługi interpretacji klinicznej w celu ciągłego monitorowania jego stanu jego serca. Te powiadomienia lub sugerowane działania (lub ich brak) nie są wyznacznikiem stanu zdrowia użytkownika. Ponadto nie mają zastępować opinii lekarza. Użytkownik odpowiada za przedstawianie swoich danych lekarzowi oraz omówienie z nim odpowiedniego postępowania na podstawie historii choroby. Ponadto AliveCor może zezwolić użytkownikowi na zaplanowanie za pomocą usługi AliveCor różnych powiadomień, na przykład przypomnień o przyjmowaniu leków. Firma AliveCor nie składa żadnych oświadczeń dotyczących precyzji, niezawodności, kompletności czy terminowości jakichkolwiek powiadomień push, ponieważ elementy tego procesu są poza kontrolą firmy AliveCor. Użytkownik akceptuje, że będzie polegać na tych przypomnieniach na własne ryzyko. Firma AliveCor zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ich stosowania. Użytkownik akceptuje, że firma AliveCor może wysyłać na jego urządzenie mobilne powiadomienia push w celach marketingowych lub związanych z Usługami AliveCor, jeśli użytkownik je włączy oraz będą zgodne z Polityką prywatności. Powiadomienia push można wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

 8. Oświadczenia i zapewnienia użytkowników.

  1. Użytkownicy usług Kardia i Kardia Pro oświadczają i zapewniają firmie AliveCor, że są rezydentami jednego z następujących krajów: USA, Anguilla, Australia, Aruba, Austria, Bahrajn, Belgia, Kanada, Chile, Francja, Niemcy, Hongkong, Węgry, Indie, Irlandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Kuwejt, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Pakistan, Polska, Katar, Hiszpania, Szwajcaria, Trynidad, Tobago, Wielka Brytania lub Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  2. Wszyscy użytkownicy oświadczają i zapewniają firmie AliveCor, że (1) niniejsze Warunki zostały sporządzone i przez nich podpisane oraz stanowią prawidłową i wiążącą umowę z użytkownikami, egzekwowalną zgodnie z jej postanowieniami; (2) jeśli użytkownicy korzystają z Usług AliveCor w imieniu innego podmiotu, są jego upoważnionym przedstawicielem oraz mają uprawnienia do związania tego podmiotu postanowieniami niniejszych Warunków; (3) nie będą uzyskiwać dostępu do Usług AliveCor ani z nich korzystać w sytuacjach innych niż określone w niniejszych Warunkach oraz wszelkich innych instrukcjach, wytycznych czy zasadach wydanych przez firmę AliveCor, w tym tych publikowanych w Usługach AliveCor; (4) będą uzyskiwać dostęp do Usług AliveCor oraz korzystać z nich zgodnie z obowiązującym prawem; (5) wszelkie informacje, dane oraz inne materiały podane przez użytkownika podczas rejestracji konta są prawidłowe i zgodne z prawdą.

 9. Treść użytkowników

  1. Treść użytkowników — ogólne. Niektóre funkcje Usług AliveCor mogą zezwalać użytkownikowi, dostawcy usług medycznych lub innym użytkownikom przesyłać treści do Usług AliveCor, w tym wiadomości, obrazy, dane, teksty, informacje o lokalizacji lub inne typy informacji („Treść użytkownika") oraz publikować Treść użytkownika w Usługach AliveCor. Użytkownik zachowuje prawa autorskie, w tym wszelkie prawa moralne oraz inne prawa wynikające z własności do Treści użytkownika publikowanych w Usługach AliveCor, pod warunkiem że jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto z usługą Kardia Pro lub systemami informacyjnymi oferowanymi przez dostawcę usług medycznych, wszelkie dane przekazane dostawcy usług medycznych mogą stać się częścią dokumentacją medyczną użytkownika oraz kopia tych danych może zgodnie z obowiązującym prawem stać się własnością dostawcy usług medycznych lub być przez niego kontrolowana.

  2. Przyznanie ograniczonej licencji firmie AliveCor. Publikując Treść użytkownika, użytkownik przyznaje firmie AliveCor wieczyste, nieodwołalne, międzynarodowe, niewyłączne, wolne od należności, w pełni opłacone oraz podlegające przenoszeniu prawo oraz licencję (z prawem sublicencjonowania) na wykorzystywanie, hostowanie, przechowywanie, przekazywanie, wykonywanie, wyświetlanie, reprodukowanie, modyfikowanie, opracowywanie i dystrybuowanie Treści użytkownika w części lub w całości dla dowolnego celu zgodnie z Polityką prywatności w dowolnych formatach multimedialnych oraz za pośrednictwem dowolnych aktualnie dostępnych lub opracowanych w przyszłości kanałów multimedialnych. Ponadto firma AliveCor może tworzyć anonimizowane dane i obrazy na podstawie Treści użytkownika. W takim przypadku te dane i obrazy przestają być Treścią użytkownika. Użytkownik nieodwołalnie i trwale zrzeka się wszelkich praw do Treści użytkownika modyfikowanych w jakikolwiek sposób, co do którego użytkownik mógłby wyrazić swój sprzeciw. Firma AliveCor zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji, publikacji, wyświetlania lub przekazywania jakichkolwiek Treści użytkownika wedle własnego uznania.

  3. Przyznanie ograniczonej licencji innym użytkownikom. Publikując lub udostępniając Treść użytkownika innym użytkownikom Usług AliveCor lub

  4. Oświadczenia i zapewnienia dotyczące Treści użytkownika. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za Treść użytkownika oraz konsekwencje wynikające z ich publikowania. Publikując Treść użytkownika, użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

   1. jest twórcą i właścicielem Treści użytkownika lub posiada odpowiednie licencje, prawa, zgody i uprawnienia do zezwolenia firmie AliveCor oraz użytkownikom Usług AliveCor na używanie i dystrybucję Treści użytkownika zgodnie z potrzebą wykorzystania licencji przyznanych przez użytkownika w niniejszej sekcji, w sposób przewidziany przez firmę AliveCor, Usługi AliveCor oraz niniejsze Warunki

   2. Treść użytkownika oraz korzystanie z niej w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach nie będzie: (i) łamać, naruszać ani nadużywać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, sekretów handlowych, praw osobistych, praw do zachowania poufności, praw do wizerunku ani żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw wynikających z własności; (ii) oczerniać ani zniesławiać jakichkolwiek osób trzecich ani naruszać ich prawa do zachowania poufności ani innych praw własności; (iii) powodował naruszeń jakichkolwiek praw czy regulacji przez firmę AliveCor.

    Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie oraz wszystkie należności oraz inne opłaty wynikające z publikowania Treści użytkownika w ramach lub za pośrednictwem Usług AliveCor.

    1. Wyłącznie odpowiedzialności za Treść użytkownika. Firma AliveCor nie ma obowiązku edytowania ani kontrolowania Treści użytkownika publikowanych przez użytkownika lub inne osoby ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika. Natomiast firma AliveCor może w dowolnym momencie oraz bez uprzedniego powiadomienia wykonać zrzut ekranu, usunąć, edytować lub zablokować dowolną Treść użytkownika, która według jej oceny narusza niniejsze Warunki lub jest w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednia. Użytkownik rozumie, że podczas używania Usług AliveCor będzie miał styczność z Treściami użytkowników pochodzących z różnych źródeł i rozumie, że te Treści mogą być niestosowne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób nieodpowiednie. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw oraz środków prawnych, jakie ma lub może mieć przeciwko firmie AliveCor w odniesieniu do Treści użytkownika. Firma AliveCor wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za Treści użytkowników w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. W przypadku otrzymania informacji od użytkownika lub właściciela zawartości, że Treść użytkownika rzekomo nie jest zgodna z niniejszymi Warunkami, firma AliveCor może wszcząć postępowanie w celu przeanalizowania zarzutów i określenia wedle własnego uznania, czy Treść użytkownika powinna być usunięta. Firma AliveCor zastrzega sobie prawo do usunięcia takich Treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

    2. Procedura postępowania z niezgodnym z prawem Treściami użytkownika

     Jeżeli użytkownik uważa, że jakakolwiek zaobserwowana Treść użytkownika nie jest zgodna z niniejszymi Warunkami, powinien o tym poinformować firmę AliveCor.

     Firma AliveCor postępuje zgodnie z postanowieniami ustawy dotyczącej prawa autorskiego Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) dotyczącymi jej działalności (17 U.S.C. §512, z poprawkami). Jeżeli użytkownik ma zażalenie związane z własnością intelektualną dotyczące materiałów publikowanych w Usługach AliveCor, może skontaktować się z wyznaczonym agentem dostępnym pod następującym adresem:

     AliveCor, Inc.
     ATTN: Legal Department (Copyright Notification)
     189 Bernardo Street, Suite 100
     Mountain View, CA 94043
     USA
     650-396-8650
     Adres e-mail: copyright@alivecor.com

     Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem świadome podawanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub niepełnych informacji dotyczących niezgodności Treści użytkownika może podlegać karze przewidzianej w prawie karnym lub cywilnym.

     Wszelkie powiadomienia powołujące się na ustawię Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) zarzucające, że materiały hostowane lub przekazywane za pośrednictwem Usług AliveCor naruszają prawa własności intelektualnej, muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez DMCA w przypadku takich powiadomień.

     • Wielokrotne naruszenia. AliveCor natychmiast oraz bez uprzedniego powiadomienia zamknie konta użytkowników, których uzna za dopuszczających się „wielokrotnych naruszeń". Osoba dopuszczająca się wielokrotnych naruszeń jest użytkownikiem, który został powiadomiony o działaniu naruszającym obowiązujące prawa, lub którego Treść zostanie usunięta z Usług AliveCor co najmniej trzy razy.
 10. Działania zabronione. KORZYSTAJĄC Z USŁUG ALIVECOR, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ:

  1. nie uzyskiwać dostępu do Usług AliveCor ani korzystać z nich (a) z jurysdykcji, w której takie działania są niedozwolone, (b) w jakimkolwiek celu prawnym; ani (c) niezgodnie z prawami lokalnymi, stanowymi, krajowymi ani międzynarodowymi.

  2. nie podejmować działań, które mogą być krzywdzące dla innych osób lub mogłyby zniszczyć reputację AliveCor;

  3. nie naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym poprzez łamanie lub przywłaszczanie sobie ich praw do własności intelektualnej lub ujawnianie ich danych osobowych, ani zachęcać do tego innych osób;

  4. nie publikować, przesyłać ani udostępniać łączy ani treści marketingowych lub reklamowych, Treści użytkownika ani innych treści, które są niezgodne z prawem, oczerniające, zniesławiające lub niedokładne albo które przeciętna osoba może uznać za nieodpowiednie, wulgarne, nieprzyzwoite, pornograficzne, szykanujące, zagrażające, zawstydzające, nienawistne lub w jakikolwiek inny sposób niestosowne;

  5. nie używać programów, robotów ani innych urządzeń do gromadzenia danych w Usługach AliveCor lub za ich pośrednictwem ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać Usług AliveCor stronom trzecim bez zezwolenia firmy AliveCor;

  6. nie wpływać na działanie funkcji zabezpieczających Usług AliveCor poprzez: (a) wyłączanie lub obchodzenie funkcji uniemożliwiających lub ograniczających wykorzystywanie lub kopiowanie treści; (b) odtworzenie, dekompilację lub odkrywanie w jakikolwiek inny sposób kodu źródłowego dowolnego elementu Usług, w tym aplikacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działania są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od niniejszego ograniczenia;

  7. nie wpływać na działanie Usług AliveCor ani na zadowolenie użytkowników z korzystania z Usług AliveCor poprzez: (a) przesyłanie lub w dowolny inny sposób rozprzestrzenianie wirusów, oprogramowania typu adware czy spyware, robaków lub złośliwego kodu; (b) składanie niechcianych ofert lub przekazywanie niechcianych reklam użytkownikom Usług AliveCor; (c) próbowanie gromadzenia danych osobowych, w tym między innymi danych z zapisów EKG lub innych danych medycznych bez zgody użytkownika ani strony trzeciej; (d) wpływanie na pracę lub zakłócanie pracy sieci, urządzeń lub serwerów podłączonych albo wykorzystywanych w celu świadczenia Usług AliveCor lub naruszanie jakichkolwiek regulacji, zasad czy procedur takich sieci, urządzeń lub serwerów.

  8. nie podejmować żadnych nieuczciwych działań takich jak podszywanie się pod osobę lub podmiot, podawanie fałszywych informacji o przynależności, uzyskiwanie dostępu do innych Usług AliveCor lub kont bez uprzedniej zgody albo fałszowanie informacji podczas rejestracji konta;

  9. nie modyfikować, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych, adaptacji ani kompilacji w oparciu o Usługi AliveCor lub ich elementy, ani wykorzystywać, kopiować ani odtwarzać Usług AliveCor ani żadnych ich elementów poza tymi, na które zezwalają niniejsze Warunki;

  10. nie przypisywać, udzielać podlicencji, wynajmować, sprzedawać, przyznawać zabezpieczeń ani w żaden inny sposób nie przenosić dostępu otrzymanego w ramach niniejszych warunków, jakichkolwiek materiałów (zdefiniowanych w Sekcji 15), praw lub innych uprawnień do wyświetlania lub wykorzystywania jakichkolwiek materiałów albo uzyskiwania do nich dostępu;

  11. nie podejmować prób wykonywania czynności opisanych w Sekcji 10, nie pomagać innym osobom w wykonywaniu czynności opisanych w Sekcji 10 ani na nie zezwalać.

 11. Usługi stron trzecich oraz linkowane witryny internetowe. Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn stron trzecich. Firma AliveCor nie kontroluje witryn stron trzecich ani nie odpowiada za treści ani łącza zawarte w tych witrynach. Firma AliveCor udostępnia te łącza wyłącznie jako ułatwienie i nie sprawdza, zatwierdza, monitoruje ani popiera witryn stron trzecich. Ponadto nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do tych witryn.

  Firma AliveCor może za pośrednictwem Usług AliveCor dostarczać narzędzia umożliwiające użytkownikowi eksportowanie informacji, w tym między innymi zapisów EKG oraz Treści użytkownika, do aplikacji lub usług stron trzecich, na przykład Google Fit lub Apple Health, albo importowanie informacji z takich aplikacji lub usług stron trzecich, w tym za pośrednictwem funkcji zezwalających użytkownikowi na połączenie swojego konta AliveCor z kontem w usłudze strony trzeciej. Korzystając z jednego z tych narzędzi, użytkownik oświadcza, gwarantuje i akceptuje, że takie transfery danych są dozwolone przez obowiązujące prawo, że ma na nie zgodę oraz że firma AliveCor może w jego imieniu przekazywać te informacje do lub z odpowiedniej usługi strony trzeciej zgodnie z Polityką prywatności . Firma AliveCor nie kontroluje usług stron trzecich ani nie odpowiada za sposób, w jaki strony trzecie wykorzystują wyeksportowane informacje. Jeśli użytkownik włączy funkcje Usług AliveCor, które służą do importowania informacji z takich usług stron trzecich, użytkownik przyznaje firmie AliveCor wieczystą oraz nieodwołalną licencję na wykorzystywanie tych zaimportowanych informacji oraz ujawnianie ich takim stronom trzecim jak pracownicy służby zdrowia zgodnie z Polityką prywatności oraz obowiązującym prawem. Usługa AliveCor może zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. Firma AliveCor nie kontroluje linkowanych w ten sposób witryn ani nie jest odpowiedzialna za zawarte w nich treści.

 12. Zakończenie użytkowania; wycofywanie oraz modyfikowanie Usług. Użytkownik może zamknąć swoje konto w dowolnej chwili, postępując zgodnie z procedurami wyszczególnionymi w witrynie internetowej firmy AliveCor lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem support@alivecor.com. Jeżeli użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków, otrzymane od firmy AliveCor zezwolenie na korzystanie z Usług AliveCor zostanie natychmiast wycofane. Firma AliveCor może wedle własnego uznania zamknąć konto użytkownika w Usługach AliveCor albo w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia zawiesić lub wycofać jego dostęp do Usług AliveCor, jeżeli naruszy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków, jeżeli firma przestanie świadczyć którykolwiek element Usług AliveCor lub z dowolnego innego powodu. Ponadto firma AliveCor zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wycofania w dowolnej chwili oraz bez powiadomienia Usług AliveCor (w tym poprzez ograniczenie lub wycofanie pewnych funkcji Usług AliveCor), tymczasowo lub na stałe. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo firma AliveCor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w Usługach AliveCor ani jakiekolwiek zawieszenia czy wycofania dostępu użytkownika do Usług AliveCor, pod warunkiem że jeżeli firma AliveCor przestanie świadczyć Usługi AliveCor i w związku z tym wycofa dostęp użytkownika do Usług AliveCor, użytkownikowi będzie przysługiwał proporcjonalny zwrot wszelkich uiszczonych z góry opłat na rzecz AliveCor za korzystanie z Usług AliveCor. Po zamknięciu konta użytkownika lub rozwiązaniu niniejszej umowy z dowolnego powodu firma AliveCor może usunąć wszelkie dane powiązane z kontem użytkownika.

 13. Polityka prywatności, Warunki dodatkowe

  1. Polityka prywatności. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu, w jaki firma AliveCor gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia dane osobowe użytkowników, prosimy uważnie zapoznać się z Polityką prywatności („Polityka prywatności”). Polityka prywatności, do której odnosi się powyższy zapis, jest uwzględniona w niniejszych Warunkach. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, hostowanie, wykorzystywanie, ujawnianie oraz inne przetwarzanie lub obsługiwanie jego danych osobowych (w tym udostępnianie ich dostawcom zewnętrznym) zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

  2. Warunki dodatkowe. Wykorzystywanie przez użytkownika Usług AliveCor podlega wszelkim dodatkowym warunkom, politykom, zasadom lub wytycznym dotyczącym Usług AliveCor lub ich pewnych funkcji, do których może się odnosić firma AliveCor w Usługach AliveCor („Warunki dodatkowe"), na przykład umowy licencyjne użytkownika końcowego na wszelkie możliwe do pobrania aplikacje lub zasady dotyczące konkretnej funkcji lub treści Usług AliveCor, zgodnie z postanowieniami Sekcji 14. Wszelkie Warunki dodatkowe, do których odnosi się powyższy zapis, są uwzględnione w niniejszych Warunkach.

 14. Wprowadzanie zmian w niniejszych Warunkach. Firma AliveCor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnej chwili oraz wedle własnego uznania. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszych Warunków pod kątem wprowadzonych zmian. Jeżeli zmiany w niniejszych Warunkach znacząco zmienią uprawnienia lub obowiązki użytkownika („Znaczące zmiany"), firma AliveCor powiadomi użytkownika o zmienionych Warunkach w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w jego profilu. Znaczące zmiany zaczną obowiązywać po zaakceptowaniu ich przez użytkownika. Nieznaczące zmiany zaczną obowiązywać z datą ich publikacji. Spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane zgodnie z wersją Warunków, która obowiązywała w chwili pojawienia się danego sporu. Jeżeli użytkownik nie akceptuje którejkolwiek z modyfikacji niniejszych Warunków, jego jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest anulowanie konta. Użytkownik nie może w żadnych przypadkach zmieniać ani modyfikować niniejszych Warunków.

 15. Własność; prawa wynikające z własności. Usługę AliveCor świadczy jej właściciel, firma AliveCor. Interfejsy wizualne, grafiki, projekty, kompilacje, informacje, dane, kody komputerowe (w tym kod źródłowy i obiektowy), produkty, oprogramowanie, usługi oraz wszelkie inne elementy Usług AliveCor („Materiały") dostarczane przez firmę AliveCor są chronione prawami własności intelektualnej oraz innymi prawami. Wszelkie Materiały uwzględnione w Usłudze AliveCor są własnością firmy AliveCor lub jej licencjodawców zewnętrznych. Użytkownik nie może korzystać z tych Materiałów, chyba że uzyska na to wyraźną zgodę firmy AliveCor. Firma AliveCor zastrzega sobie wszelkie prawa do Materiałów nieuwzględnionych w niniejszych Warunkach.

 16. Podwykonawcy. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na angażowanie przez firmę AliveCor stron trzecich (w tym jej podmiotów powiązanych) w świadczeniu lub wspieraniu świadczenia Usług AliveCor (lub ich dowolnego elementu) lub oferowaniu witryny internetowej AliveCor, na przykład usługi interpretacji klinicznej.

 17. Informacje zwrotne. Jeżeli użytkownik zdecyduje się przekazać firmie AliveCor informacje zwrotne oraz sugestie dotyczące proponowanych zmian lub udoskonaleń albo zauważonych problemów z Usługami AliveCor („Informacje zwrotne"), użytkownik niniejszym przyznaje firmie AliveCor nieograniczone, wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne, w pełni opłacone oraz wolne od należności prawo do wykorzystywania Informacji zwrotnych w dowolny sposób oraz w dowolnym celu, w tym do udoskonalania Usług AliveCor oraz tworzenia innych produktów i usług.

 18. Zwolnienie z odpowiedzialności. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Usług AliveCor oraz zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności, a także, jeżeli zobowiąże go do tego firma AliveCor, bronić firmę AliveCor, jej kierowników, dyrektorów, pracowników, konsultantów, podmioty stowarzyszone, spółki zależne i agentów („Podmioty AliveCor") przed jakimikolwiek roszczeniami, odpowiedzialnością prawną, szkodami, stratami czy wydatkami, w tym przed uzasadnionymi honorariami prawników wynikających z lub w jakikolwiek sposób powiązanych z: (a) dostępem, używaniem lub domniemanym używaniem przez użytkownika Usług AliveCor; (b) naruszeniem dowolnych postanowień niniejszych Warunków, jakimikolwiek oświadczeniami, gwarancjami lub umowami, do których odwołują się niniejsze Warunki lub dowolne obowiązujące prawa lub regulacje; (c) naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku, prawa do zachowania poufności lub innych praw wynikających z własności albo praw do prywatności; (d) wszelkimi sporami lub problemami pomiędzy użytkownikiem a stroną trzecią; (e) wszelkimi roszczeniami wynikającymi z domniemanego popełnienia oszustwa, umyślnego niewłaściwego postępowania, przestępstw lub rażących zaniedbań, których dopuścił się użytkownik. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo firma AliveCor zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony (na własny koszt) i kontroli nad wszelkimi sprawami, które przeciwnym razie podlegają przejęciu odpowiedzialności przez użytkownika (bez ograniczania zobowiązania użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej w odniesieniu do tej sprawy). W takim przypadku użytkownik zgadza się współpracować z obrońcami firmy AliveCor przeciwko danemu roszczeniu.

 19. Wyłączenia odpowiedzialności, brak gwarancji

  USŁUGI ALIVECOR ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ALIVECOR SĄ ŚWIADCZONE W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ ORAZ W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW. PODMIOTY ALIVECOR WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE USŁUG ALIVECOR, WSZELKICH MATERIAŁÓW LUB TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ALIVECOR, WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU POWIĄZANEGO ALBO UŻYWANEGO Z USŁUGAMI ALIVECOR, A TAKŻE DOSTĘPNOŚCI WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW, W TYM: (A) WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA LUB NIENARUSZALNOŚCI; (B) WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCEJ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH; (C) WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRAWDZIWOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI DANYCH Z ZAPISÓW EKG ALBO INNYCH INFORMACJI DOSTĘPNYCH LUB PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ALIVECOR. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE FIRMA ALIVECOR NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE DECYZJE ZDROWOTNE ITP. PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA NA PODSTAWIE DANYCH GROMADZONYCH, PRZESYŁANYCH LUB WYŚWIETLANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ALIVECOR, NIEZALEŻNIE OD ICH DOKŁADNOŚCI. PODMIOTY ALIVECOR NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGI ALIVECOR, WSZELKIE ELEMENTY USŁUG ALIVECOR, MATERIAŁY LUB TREŚCI OFEROWANE W USŁUGACH ALIVECOR BĘDĄ ZAWSZE DOSTĘPNE, BEZPIECZNE ORAZ WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW CZY INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SKŁADNIKÓW. PONADTO PODMIOTY ALIVECOR NIE GWARANTUJĄ, ZE KTÓREKOLWIEK Z TYCH PROBLEMÓW ZOSTANA ROZWIĄZANE.

  ŻADNE PRZEKAZYWANE USTNIE LUB PISEMNIE PORADY ANI INFORMACJE OTRZYMANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ALIVECOR ALBO MATERIAŁÓW LUB TREŚCI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH ALIVECOR NIE POWODUJĄ UDZIELENIA GWARANCJI W ODNIESIENIU DO KTÓRYCHKOLWIEK Z PODMIOTÓW ALIVECOR LUB USŁUG ALIVECOR, JEŻELI NIE PODANO TEGO WYRAŹNIE W NINIEJSZYCH WARUNKACH. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNE RYZYKO ZA SZKODY, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA USŁUG ALIVECOR LUB UZYSKIWANIA DO NICH DOSTĘPU, KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI USŁUG ALIVECOR ORAZ UŻYWANIA WSZELKICH MATERIAŁÓW LUB TREŚCI DOSTĘPNYUCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ALIVECOR. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE UŻYWA USŁUG ALIVECOR, A TAKŻE WYKORZYSTUJE, POBIERA LUB W DOWOLNY INNY SPOSÓB POZYSKUJE MATERIAŁY LUB TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ALIVECOR ORAZ WSZELKICH POWIĄZANYCH WITRYN LUB USŁUG WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY MAJĄTKOWE (W TYM USZKODZENIE KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM USŁUG ALIVECOR) LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG ALIVECOR ALBO POBIERANIA LUB UŻYWANIA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW LUB TREŚCI.

  POWYŻSZE POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ ZABRANIAĆ WYŁĄCZENIA GWARANCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI ZAPEWNIANYCH LUB DOROZUMIANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NA PRZYKŁAD PRAWNYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI TOWARÓW OFEROWANYCH KONSUMENTOM W UE. PONADTO UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ TEŻ INNE PRAWA ZALEŻNE OD DANEJ JURYSDYKCJI.

 20. Ograniczenie odpowiedzialności

  W ŻADNYM WYPADKU PODMIOTY ALIVECOR NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE ANI MORALNE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY LUB INNE SZKODY NIEMATERIALNE) WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU (ALBO NIEPRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU) PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO USŁUG ALIVECOR ALBO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB TREŚCI W USŁUGACH ALIVECOR, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT (W TYM ZANIEDBANIE), PRZEPIS PRAWA CZY JAKAKOLWIEK INNA GAŁĄŹ PRAWA, A TAKŻE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK PODMIOT ALIVECOR ZOSTAŁ POINFOROWANY O MOŻLIWYCH SZKODACH. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI WYŁĄCZONE SZKODY OBEJMUJĄ RÓWNIEŻ MIĘDZY INNYMI UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB PRZYCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI, UTRATĘ ŻYCIA LUB ZDROWIA, ROSZCZENIA STRON TRZECICH, A TAKŻE WSZELKIE KOSZTY URZĄDZEŃ LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH.

  Z WYJĄTKIEM TREŚCI POSTANOWIENIA W SEKCJI 241.E, JEŻELI FIRMA ALIVECOR NIE MOŻE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM ZRZEC SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KTÓREKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH SZKÓD, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ALIVECOR WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM ALBO NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM DOWOLNEGO SKŁADNIKA USŁUG ALIVECOR LUB INNYCH ELEMENTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST UMOWA, DELIKT LUB INNA GAŁĄŹ PRAWA, JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: KWOTY UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA UŻYTKOWANIE USŁUG ALIVECOR LUB 100 USD, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZEKANIE SIĘ ANI OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB MORALNE. W TAKIM PRZYPADKU TEGO RODZAJU OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ DANĄ JURYSDYKCJĘ. PONADTO ŻADEN Z ZAPISÓW W NINIEJSZYCH WARUNKACH NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOŻNA OGRANICZYĆ ANI WYŁĄCZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. ŻADNE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WPŁYWAJĄ NA PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA.

  CELEM KAŻDEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE OPISUJE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE SZKÓD, JEST ALOKACJA RYZYKA MIĘDZY STRONAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW. ALOKACJA TA STANOWI ZASADNICZY ELEMENT PODSTAWY TRANSAKCJI MIĘDZY STRONAMI. KAŻDE Z POSTANOWIEŃ JEST ROZDZIELNE ORAZ NIEZALEŻNE OD WSZELKICH POZOSTAŁYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. OGRANICZENIA PODSTAWIONE W NINIEJSZEJ SEKCJI (SEKCJI 20) BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE, NAWET JEŚLI KTÓRYKOLWIEK Z OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH NIE SPEŁNI SWOJEGO GŁÓWNEGO PRZEZNACZENIA.

 21. Siła wyższa. Firma AliveCor będzie zwolniona z realizacji obowiązków wyszczególnionych w niniejszych Warunkach na dowolny okres, w którym w wyniku działania siły wyższej nie będzie mogła wywiązać się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków w całości lub w części, lub ich realizacja będzie opóźniona. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo do celów niniejszej sekcji „siła wyższa” oznacza zdarzenie lub serię zdarzeń spowodowane przez lub wynikające z następujących czynników: (1) warunki pogodowe albo inne zjawiska naturalne lub działania siły wyższej; (2) działanie wojenne, działania terrorystyczne, powstania, zamieszki, protesty lub bunty; (3) kwarantanny lub embarga, (4) strajki; (5) przerwy w działaniu systemów telekomunikacyjnych, sieci, komputerów, serwerów lub Internetu; (6) nieautoryzowany dostęp do systemów informatycznych firmy AliveCor przez strony trzecie; (7) inne przyczyny, na które firma AliveCor nie ma wpływu.

 22. Prawo właściwe oraz sądy właściwe. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo niniejsze Warunki podlegają prawom stanu Kalifornia z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Jeżeli niniejsze Warunki zezwalają na prowadzenie spraw procesowych, użytkownik i firma AliveCor zgadzają się podlegać jurysdykcji osobowej i jurysdykcja wyłącznej sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów na drodze postępowania sądowego. Jeżeli użytkownik jest konsumentem będącym rezydentem jednego z krajów należących do Unii Europejskiej, jurysdykcja sądów hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia będzie niewyłączna. Firma AliveCor obsługuje Usługi AliveCor ze swoich biur w Stanach Zjednoczonych i nie składa żadnych oświadczeń, że Materiały uwzględnione w Usługach AliveCor będą odpowiednie lub dostępne do użytków w innych lokalizacjach.

 23. Ogólne. Niniejsze Warunki wraz z Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi umowami, do których wyraźnie odnoszą się niniejsze Warunki, stanowią całkowite i wyłącznie porozumienie oraz umowę między użytkownikiem a firmą AliveCor w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z Usług AliveCor. Jeżeli nie określono inaczej powyżej, niniejsze Warunki mogą być modyfikowane wyłącznie w formie umowy pisemnej podpisanej przez wyznaczonych przedstawicieli stron niniejszych Warunków. Użytkownik nie może scedować ani przenieść niniejszych Warunków ani wynikających z nich praw, w całości ani w części, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AliveCor, która może (ale nie musi) ją udzielić wedle własnego uznania. Wszelkie podjęte przez użytkownika próby scedowania bez takiej zgody będą nieważne. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo firma AliveCor może scedować niniejsze Warunki w dowolnej chwili, bez powiadomienia oraz bez zgody użytkownika. Brak wymagania przestrzegania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na prawo firmy AliveCor do wymagania ich przestrzegania w jakimkolwiek późniejszym terminie. Ponadto zrzeczenie się przez firmę AliveCor roszczeń z tytułu naruszenia lub nieprzestrzegania niniejszych Warunków lub któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się przez firmę AliveCor roszczeń z tytułu dalszych naruszeń lub nieprzestrzegania niniejszych Warunków ani nie oznacza zrzeczenia się tego postanowienia. Nagłówki niniejszych Warunków mają być wyłącznie ułatwieniem i nie mają żadnego wpływu na interpretację żadnego z zawartych w nich postanowień. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków okaże się nieprawidłowa lub niemożliwa do wyegzekwowania, ta część będzie obowiązywała w maksymalnym możliwym zakresie, natomiast pozostałe części pozostaną w mocy. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków w mocy pozostaną sekcje 8–10, 12, 13, 18, 19 i 21–25, Polityka prywatności oraz wszelkie umowy towarzyszące.

 24. Rozstrzyganie sporów i arbitraż

  NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ WYMAGA OD UŻYTKOWNIKA ROZSTRZYGANIA W DRODZE ARBITRAŻU PEWNYCH SPORÓW ORAZ ROSZCZEŃ WZGLĘDEM FIRMY ALIVECOR, A TAKŻE OGRANICZA SPOSÓB, W JAKI UŻYTKOWNIK MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD FIRMY ALIVECOR REKOMPENSATY.

  1. Ogólne. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo oraz w interesie rozstrzygania sporów między użytkownikiem a firmą AliveCor w jak najszybszy oraz efektywny pod względem kosztów sposób, użytkownik i firma AliveCor zgadzają się, że wszelkie spory powiązane z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu, pod warunkiem że użytkownik nie jest konsumentem zlokalizowanym w jurysdykcji zabraniającej rozstrzygania sporów w wyłącznie na drodze arbitrażu.

   Arbitraż jest mniej formalny niż sprawa sądowa. W drodze arbitrażu korzysta się z usług niezależnego arbitra, a nie sędziego czy ławy przysięgłych. Arbitraż zezwala na bardziej ograniczone poznanie sprawy niż sąd oraz może być poddawany bardzo ograniczonej ocenie sądowej. Arbitrzy może przyznawać te same odszkodowania i rekompensaty co sądy. Niniejsze porozumienie dotyczące rozstrzygania sporów na drodze arbitrażu uwzględnia wszelkie roszczenia wynikające z lub powiązane z dowolnym aspektem niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy podstawą jest umowa, delikt, przepis prawa, oszustwo, nieprawdziwe oświadczenie czy jakakolwiek inna gałąź prawa, a także niezależnie od tego, czy roszczenie w trakcie obowiązywania niniejszych Warunków, czy po ich rozwiązaniu. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA ALIVECOR ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH, A TAKŻE UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

  2. Rezygnacja z umowy o arbitraż: Użytkownik może zrezygnować z umowy o arbitraż, wysyłając wiadomość na adres support@alivecor.com w ciągu 30 dni od akceptacji niniejszych Warunków. W wiadomości użytkownik musi oświadczyć (a także podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail użyty podczas rejestracji w Usłudze AliveCor), że rezygnuje z umowy o arbitraż.

  3. Wyjątki. Niezależnie od postanowień sekcji 24A żadna treść niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza prawa którejkolwiek ze stron do: (a) wniesienia pozwu w sądzie ds. drobnych roszczeń; (b) podjęcia kroków prawnych za pośrednictwem właściwej federalnej, stanowej lub lokalnej agencji. jeśli takie kroki są dostępne; (c) ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego lub zakazu sądowego; (d) wniesienia pozwu do sądu w celu rozstrzygnięcia roszczenia w sprawie naruszenia własności intelektualnej.

  4. Arbiter. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo jakikolwiek arbitraż między użytkownikiem a firmą AliveCor zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Federalną ustawą o arbitrażu (Federal Arbitration Act) oraz będzie podlegał Procedurom rozstrzygania sporów komercyjnych (Commercial Dispute Resolution Procedures) i Procedurom dodatkowym dotyczącym sporów konsumenckich (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) zwanym łącznie „Zasadami AAA” Amerykańskiego stowarzyszenia arbitrażu („AAA"), zgodnie z modyfikacjami wynikającymi z niniejszych Warunków, oraz zostanie wykonany przez AAA. Zasady AAA oraz formularze do przedłożenia są dostępne w witrynie www.adr.org. Aby je otrzymać, można również zadzwonić pod numer stowarzyszenia AAA 1-800-778-7879 lub skontaktować się z firmą AliveCor.

  5. Zawiadomienie; proces. Strona, która chce skorzystać z arbitrażu, musi w pierwszej kolejności wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze listem pocztowym USA z potwierdzeniem odbioru lub kurierem Federal Express (podpis wymagany) lub, wyłącznie w sytuacji, gdy druga strona nie podawała swojego aktualnego adresu fizycznego, pocztą elektroniczną („Zawiadomienie"). Zawiadomienie należy wysłać na następujący adres firmy AliveCor: AliveCor, Inc., 189 Bernardo Street, Suite 100 Mountain View, CA 94043, USA. Zawiadomienie musi zawierać: (a) opis charakteru i podstawy roszczenia lub sporu, a także (b) dokładnie określoną oczekiwaną rekompensatę („Żądanie"). Strony powinny działać w najlepszej wierze, aby rozstrzygać roszczenia w sposób bezpośredni, ale jeśli nie dojdą do porozumienia w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, użytkownik i firma AliveCor mogą rozpocząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie postępowania arbitrażowego kwota w propozycji ugodowej zaproponowanej przez użytkownika lub firmę AliveCor nie może być ujawniona arbitrowi, dopóki arbiter nie podejmie ostatecznej decyzji w sprawie uznania roszczenia. Jeżeli w drodze postępowania arbitrażowego spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść użytkownika, firma AliveCor zapłaci mu najwyższą z następujących kwot: (i) kwotę wyznaczoną przez arbitra; (ii) ostatnią oferowaną przez firmę AliveCor kwotę w propozycji ugodowej przed decyzją arbitra (iii) 1000 USD.

  6. Opłaty. Jeśli użytkownik postanowi rozpocząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszymi Warunkami, firma AliveCor zwróci użytkownikowi kwotę opłaty za złożenie wniosku, chyba że roszczenie przekroczy kwotę 10 000 USD. W takim przypadku płatność oraz wszelkie inne opłaty będą podlegały Zasadom AAA. Sprawa arbitrażowa będzie prowadzona w uzgodnionej lokalizacji w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia. Natomiast jeśli kwota roszczenia nie przekroczy 10 000 USD, użytkownik może zdecydować, czy postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone: (a) wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbitrowi; (b) za pośrednictwem rozmów telefonicznych; (c) w formie rozprawy twarzą w twarz zgodnie z Zasadami AAA w hrabstwie (lub gminie) adresu rozliczeniowego użytkownika. Jeżeli arbiter uzna, że istota roszczenia lub rekompensaty w Żądaniu jest niepoważna lub żądania z nieodpowiedniego powodu (zgodnie ze standardami określonymi w Federalnej regule postępowania cywilnego 11 (b)), płatność wszelkich opłat będzie podlegała Zasadom AAA. W takim przypadku użytkownik zgadza się zwrócić firmie AliveCor wszelkie poniesione wcześniej wydatki z tego tytułu, które zgodnie z Zasadami AAA są obowiązkiem użytkownika. Bez względu na sposób prowadzenia postępowania arbitrażowego arbiter musi wydać uzasadnioną pisemną decyzję z właściwym wyjaśnieniem istotnych ustaleń i wniosków, na podstawie których podjął swoją decyzję. Arbiter może wydawać orzeczenia i rozstrzygać spory w odniesieniu do płatności i zwrotów opłat lub wydatków w dowolnym momencie postępowania arbitrażowego oraz po złożeniu stosownej prośby przez dowolną ze stron w ciągu 14 dni od wydania przez arbitra orzeczenia dotyczącego okoliczności faktycznych.

  7. Bral pozwów zbiorowych. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK I FIRMA ALIVECOR ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE MOGĄ ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO OSKARŻYCIEL LUB CZŁONEK GRUPY W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU Z POZWU ZBIOROWEGO LUB PROWADZONYM PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Ponadto, jeżeli obie strony nie ustalą inaczej, arbiter nie może skonsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby, a także nie może prowadzić żadnej formy postępowania z pozwu zbiorowego lub prowadzonego przez pełnomocnika w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

  8. Roszczenia. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo użytkownik nie będzie wnosił powództwa wynikającego z lub powiązanego z niniejszymi Warunkami, gdy minie co najmniej jeden (1) rok od powstania podstawy wniesienia powództwa. Okresu tego nie można przedłużyć z żadnego powodu, chyba że za pisemną zgodą obu stron. Wszelkie postanowienia lub przepisy prawa, które wpływałyby w jakikolwiek sposób na okres tego ograniczenia zostały niniejszym unieważnione. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo żadne postanowienia ani przepisy prawa nie mogą wydłużyć okresu wyznaczonego w niniejszej sekcji.

  9. Modyfikacje postanowień dotyczących arbitrażu. Jeżeli firma AliveCor wprowadzi jakiekolwiek przyszłe zmiany w powyższych postanowieniach dotyczących arbitrażu, inne niż zmiana adresu firmy AliveCor do Zawiadomień, użytkownik może odrzucić te zmiany poprzez wysłanie firmy AliveCor pisemnego zawiadomienia w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmiany na adres firmy AliveCor do Zawiadomień. W takim przypadku konto użytkownika w usługach AliveCor zostanie natychmiast zamknięte. W mocy pozostaną powyższe postanowienia dotyczące arbitrażu, w wersji bezpośrednio przed wprowadzeniem zmian odrzuconych przez użytkownika.

  10. Egzekwowalność. Jeżeli niemożliwa do wyegzekwowania okaże się podsekcja 24G lub cała sekcja 24, cała sekcja 24 będzie nieważna. W takim przypadku strony postanawiają, że miejsce wykonania i wyłączny sąd właściwy dla wszelkich powództw wynikających z lub powiązanych z niniejszymi Warunkami określono w sekcji 22.

 25. Zawiadomienia; Zgodna na komunikację w formie elektronicznej. Korzystając z Usług AliveCor, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy AliveCor wiadomości w formie elektronicznej opisanych w Polityce prywatności. Więcej informacji na temat praktyk firmy AliveCor dotyczących komunikacji elektronicznej można znaleźć w Polityce prywatności. Użytkownik akceptuje, że wszelkie zawiadomienia, umowy, ujawnienia lub inne wiadomości wysyłane do niego przez firmę AliveCor w formie elektronicznej będą zgodne ze wszelkimi prawnymi wymogami dotyczącymi komunikacji, w tym dotyczącymi ich formy pisemnej. Wszelkie zawiadomienia od firmy AliveCor, których zamierzonym odbiorcą jest użytkownik, będą uznane za dostarczone i obowiązujące, gdy zostaną wysłane na adres e-mail podany przez użytkownika w procesie rejestracji albo opublikowane lub udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem Usług AliveCor. Jeżeli użytkownik zmieni adres e-mail podany przy rejestracji i używany w celu uzyskiwania dostępu do Usług AliveCor oraz korzystania z nich, użytkownik musi zaktualizować swój adres zgodnie z procedurami określonymi w Usługach AliveCor. Podając firmie AliveCor swój numer telefonu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na ten numer wiadomości tekstowych wymaganych w celu weryfikacji konta lub wysyłania powiadomień, a także innych celach związanych z Usługami AliveCor. Firma AliveCor nie nalicza opłat za wiadomości tekstowe, natomiast operator komórkowy może naliczać standardowe opłaty za wiadomości, transmisję danych itp. Za uiszczanie tych opłat odpowiada użytkownik. Firma AliveCor może wysyłać i otrzymywać wiadomości tekstowe za pośrednictwem operatorów komórkowych lub innych sieci, więc niezawodność ich działania może być różna. Firma AliveCor nie odpowiada za terminowość ani ostateczny czas dostarczania wiadomości, ponieważ jest to poza jej kontrolą oraz wyłączną odpowiedzialnością operatora komórkowego lub innych sieci. Bez względu na powyższe firma AliveCor będzie korzystała z numeru telefonu użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 26. UWAGA DOTYCZĄCA FIRMY APPLE

  Użytkownik potwierdza, że niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie jego oraz firmy AliveCor, a nie firmy Apple oraz że firma Apple nie odpowiada za aplikacje ani ich zawartość. Firma Apple nie ma żadnych zobowiązań dotyczących świadczenia usług udostępniania, konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji. W przypadku, gdy Aplikacje nie będą zgodne z którąkolwiek z obowiązujących gwarancji, użytkownik może powiadomić o tym firmę Apple. Firma Apple zwróci użytkownikowi kwotę zakupu Aplikacji. Ponadto w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo firma Apple nie ma żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji. Firma Apple nie ma obowiązku odpowiadania na roszczenia użytkownika lub dowolnej strony trzeciej w odniesieniu do Aplikacji albo ich posiadania lub użytkowania przez użytkownika, w tym między innymi na: (i) roszczenia dotyczące odpowiedzialności z tytułu wad produktu; (ii) wszelkie roszczenia z powodu niezgodności Aplikacji z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; (iii) roszczenia wynikające z praw ochrony konsumentów lub podobnych regulacji. Firma Apple nie odpowiada za prowadzenie dochodzenia, obronę, zawarcie ugody ani umorzenie jakichkolwiek roszczeń strony trzeciej twierdzącej, że Aplikacje albo ich posiadanie lub stosowanie przez użytkownika narusza własność intelektualną tej strony trzeciej. Użytkownik zgadza się postępować zgodnie z obowiązującymi warunkami stron trzecich podczas używania Aplikacji. Firma Apple oraz jej spółki zależne są beneficjentami będącymi stroną trzecią niniejszych Warunków. Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków przez użytkownika firma Apple będzie miała prawo (oraz uznaje się, że zaakceptuje to prawo) do egzekwowania w stosunku do użytkownika niniejszych Warunków jako beneficjent będący ich stroną trzecią. Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że (i) nie jest rezydentem kraju, który jest objęty embargiem nałożonym przez rząd USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj wspierający terroryzm, a także że (ii) nie znajduje się na żadnej utworzonej przez rząd USA liście podmiotów wykluczonych lub z którymi prowadzenie interesów jest zabronione.

 27. Dane kontaktowe. Usługę AliveCor świadczy firma AliveCor, Inc. Aby się z nami skontaktować, można napisać wiadomość na adres support@alivecor.com.

Data ostatniej zmiany: [07.01.2019]