Garanti

Revidert: 10. juli 2018

Disse retningslinjene for begrenset garanti og retur («begrenset garanti») gjelder for AliveCor-produkter («produktet») og gis av AliveCor, Inc. til enkeltpersonen eller enheten («eieren») som bruker produktet, som har blitt anskaffet fra AliveCor eller en forhandler autorisert av AliveCor. Denne begrensede garantien gjelder utelukkende i land der AliveECG-appen er tilgjengelig for kunders nedlasting, og utelukkende for kunder som befinner seg i disse landene. Den kan ikke overføres.

30 dagers returrett

Hvis du kjøpte produktet direkte fra AliveCor, kan du returnere produktet innen 30 dager etter at du mottok det. For å få refundert kjøp under disse returreglene må du be om et Return Merchandise Authorization-nummer (RMA-nummer) fra AliveCor i løpet av de 30 dagene etter datoen du mottok produktet fra AliveCor. Du kan be om RMA-nummer ved å sende en forespørsel til AliveCors kundestøtte. For at du skal kunne få refundert kjøpet, må produktet være mottatt av AliveCor innen 3 uker fra datoen da RMA-nummeret ble utstedt.

Hvis produktet returneres til AliveCor i samsvar med disse returreglene vil AliveCor kreditere kontoen du brukte da du foretok det opprinnelige kjøpet med hele kjøpsbeløpet du betale for produktet, samt eventuelle skatter, minus eventuelle forsendelses- og ekspedisjonsgebyr du betalte da du kjøpte produktet. Du er ansvarlig for og må betale tilbake alle gebyr for returforsendelse, og du er selv helt og holdent ansvarlig for eventuelt tap av eller skade på produktet mens det er i transitt på vei tilbake til AliveCor.

Hvor lenge du må vente før kontoen er kreditert kan variere, avhengig av behandlingstid. Det kan ta opptil sju virkedager før AliveCor har kreditert kontoen du brukte da du foretok det opprinnelige kjøpet. Hvis du har mottatt et skadet produkt direkte fra AliveCor, må du kontakte AliveCors kundestøtte.

Kjøp gjennom en autorisert forhandler: Hvis du kjøpte produktet fra en forhandler eller distributør autorisert av AliveCor, må du kontakte forhandleren eller distributøren. Du må følge returreglene som gjelder for den autoriserte forhandleren eller distributøren.

Produsentens begrensede garanti

AliveCor garanterer overfor eieren at produktet i all hovedsak skal samsvare med de angitte spesifikasjonene og være fritt for material- og arbeidsfeil under normal bruk, over en tidsperiode som samsvarer med gjeldende forbrukerforskrifter i landet der produktet ble kjøpt, gjeldende fra leveringsdatoen («garantiperioden»).

Hvis det oppstår feil på produktet i løpet av garantiperioden, må du følge returanvisningene nedenfor, så vil AliveCor erstatte produktet med et produkt som er likt eller tilsvarende produktet du kjøpte.

For erstatningsproduktet gjelder den gjenværende garantiperioden for det opprinnelige produktet, eller 30 dager fra erstatningsdatoen (den lengste av disse). AliveCor forbeholder seg retten til å erstatte produkter som ikke lenger er i produksjon med nye produkter av tilsvarende verdi og med tilsvarende funksjon.

Slik får du garantiservice

For å få utført garantiservice på et produkt du har kjøpt direkte fra AliveCor må du kontakte AliveCors kundestøtte.

Hvis AliveCor avgjør at produktet er kvalifisert til erstatning under garantien, skal AliveCor betale alle utgifter i forbindelse med retur av et produkt i garantiperioden. AliveCor er ikke ansvarlig for artikler som skades eller går tapt under forsendelse. De erstattede produktene tilhører AliveCor.

Et erstatningsprodukt som sendes under denne begrensede garantien vil kun bli sendt til adresser i land der Kardia-telefonappen er tilgjengelig for kunders nedlasting, og utelukkende for kunder som befinner seg i disse landene. Den kan ikke overføres.

Kjøp gjennom en autorisert forhandler: For å få utført garantiservice på produkter du har kjøpt av en AliveCor-autorisert distributør må du kontakte den autoriserte distributøren.

AliveCor dekker produktet innenfor garantiperioden, forutsatt at kjøpsbevis kan fremlegges. Kontakt AliveCors kundestøtte.

Hva dekkes ikke

Denne begrensede garantien er ugyldig hvis produktet: (a) brukes på en måte som ikke samsvarer med produktets tiltenkte formål eller design, som beskrevet i AliveCors publiserte produktdokumentasjon, (b) forandres på noen som helst måte, (c) brukes eller vedlikeholdes på en måte som ikke er forenelig med AliveCors anvisninger eller advarsler som følger med produktet, eller (d) utsettes for annen feilbruk, misbruk, forsømmelse, ulykke eller ytre krefter.

Denne begrensede garantien dekker ikke normal slitasje.

AliveCor garanterer ikke at produktet vil fungere feilfritt eller uavbrutt.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIEN: Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og forpliktelser fra AliveCor, enten muntlig, skriftlig (ikke obligatorisk) juridisk, kontraktmessig, i henhold til erstatningsrett eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, og der det tillates av gjeldende lover, eventuelle underforståtte vilkår, garantier eller andre vilkår for tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for bruk.

I den grad det tillates av gjeldende lover er garantiene som fremføres i denne begrensede garantien utelukkende, og ingen andre garantier, verken muntlige eller skriftlige, uttrykte eller underforståtte, gjelder med hensyn til PRODUKTET OG EVENTUELLE ANDRE TJENESTER SOM TILVEIEBRINGES UNDER DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM DESIGN, SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL (SELV OM ALIVECOR HAR BLITT INFORMERT OM FORMÅLET) ELLER MOT OVERTREDELSER.

HVIS EN ANTYDET GARANTI IKKE KAN FRASKRIVES UNDER GJELDENDE LOV, SKAL DENNE ANTYDEDE GARANTIEN VÆRE AV EN VARIGHET BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN angitt OVENFOR.

Erstatningsbegrensning

ERSTATNINGENE I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE ERSTATNINGER.

Videreforhandlere, representanter og ansatte i AliveCor har ikke autorisasjon til å foreta modifikasjoner, utvidelser eller tillegg til denne begrensede garantien.

I den grad gjeldende lover tillater det skal AliveCor ikke på noen måte være ansvarlig for tap eller skade på eller korrumpering av data, for tap av profitt, tapt bruk av produkter eller funksjoner, tapte forretninger, tapte kontrakter, tap av inntekt eller tap av forventede oppsparte midler, økte kostnader eller utgifter, eller for indirekte tap og skade, følgetap eller -skader eller spesielle tap eller skader.

I den grad gjeldende lover tillater det skal AliveCors ansvar være begrenset til produktets salgspris.

BEGRENSNINGENE SOM FREMSETTES I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER MENT Å BEGRENSE ALIVECORS ANSVAR OG SKAL GJELDE UAVHENGIG AV EVENTUELLE MANGLER PÅ GRUNNLEGGENDE FORMÅL VED ENHVER BEGRENSET ERSTATNING.

Andre viktige merknader

Rettighetene du gis i denne begrensede garantien kommer i tillegg til alle rettigheter og erstatningsmuligheter du er gitt av gjeldende forbrukerrettigheter, og påvirker ikke dine juridiske (rettsmessige) rettigheter i henhold til de nasjonale lovene i landet du bor i.

Jurisdiksjonen som gjelder for deg, vil ikke nødvendigvis tillate ansvars- og skadebegrensningene som fremsettes i denne begrensede garantien. I så fall skal disse begrensningene kun gjelde for deg i den grad det tillates i den aktuelle jurisdiksjonen.

Denne begrensede garantien tilbys i henhold til AliveCors tjenestevilkår, og disse kan endres fra tid til annen. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet vårt: https://www.alivecor.com/tos. Dersom det er manglende samsvar mellom tjenestevilkårene og denne begrensede garantien, skal denne begrensede garantien gå foran.

Denne begrensede garantien gjelder ikke for mobilenheter eller mobil- og/eller andre nettverk eller systemer som produktet fungerer gjennom. Derfor påtar AliveCor seg intet ansvar under denne begrensede garantien for drift, tilgjengelighet, dekning, tjenester eller rekkevidde av mobil- eller andre nettverk eller systemer.

Du må alltid følge anvisningene for sikkerhet, bruk, betjening og vedlikehold for produktet og eventuelle andre AliveCor-produkter til punkt og prikke.

Husk å ta sikkerhetskopier av eller skriftlig arkivere alt viktig innhold og data som lagres i produktet, fordi innhold og data kan gå tapt når produktet erstattes. AliveCor skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig, verken uttrykkelig eller underforstått, for noen som helst form for skade eller tap som følge av tap av, skade på eller korrumpering av innhold eller data under reparasjon eller erstatning av produktet.

Denne begrensede garantien styres av og er opprettet i samsvar med lovene i delstaten California i USA, med unntak av statens prinsipper for lovkonflikt. FNs konvensjon for kontrakter for internasjonalt varesalg gjelder ikke.